Reisvoorwaarden

Algemene Reisvoorwaarden

Geldend voor boekingen vanaf 1 november 2017

Onderstaande reisvoorwaarden gelden voor de pakketreizen van Brazilië Op Maat en zijn van toepassing op het gehele traject van advisering tot en met de uitvoering van de reis.

Als in de reisvoorwaarden een woord cursief is gedrukt, dan betekent dit, dat de definitie daarvan in artikel 1 is terug te vinden.

Brazilië Op Maat is aangesloten bij de Stichting Take Over (STO). In geval van faillissement of surseance van betaling wordt de reissom van de reiziger vrijgegeven aan STO. STO zorgt vervolgens voor de juiste (financiële) afhandeling met de reiziger.

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Reisvoorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Reis:
  a. een pakketreis; of
  b. een losse reisdienst waarop deze voorwaarden expliciet van toepassing zijn verklaard.
 2. Pakketreis:
  een door de Brazilië Op Maat georganiseerde reis die een overnachting of een periode van meer dan 24 uur omvat alsmede ten minste twee reisdiensten.
 3. Reisdienst:
  a. personenververvoer, waaronder de huur van een motorvoertuig of motorrijwiel;
  b. verblijfsaccommodatie;
  c. een andere, niet vervoer of verblijf verband houdende, toeristische dienst
 4. Landarrangement:
  alle onderdelen van de overeengekomen reis met uitzondering van de vluchten.
 5. Reisovereenkomst:
  de overeenkomst tussen de reiziger en Brazilië Op Maat, waarbij Brazilië Op Maat zich jegens de reiziger verbindt tot het verschaffen van de door hem aangeboden reis.
 6. Reiziger:
  a. degene die een reisovereenkomst sluit of wil sluiten met Brazilië Op Maat; of
  b. degene te wiens behoeve de reis is bedongen en die dat beding heeft aanvaard; of
  c. degene aan wie overeenkomstig artikel 7:506 Burgerlijk Wetboek de rechtsverhouding tot Brazilië Op Maat is overgedragen.
 7. Reisdienstverlener:
  de vervoerder, accommodatieverschaffer en/of andere dienstverlener die één of meer delen van de overeengekomen reis uitvoert.
 8. Schriftelijk:
  Op schrift of langs elektronische weg, waaronder per e-mail en WhatsApp.
 9. Werkdag:
  Maandag tot en met vrijdag vaan 08:30 tot 17:00 uur, met uitzondering van de in Nederland erkende feestdagen.
 10. Voorwaarden:
  Deze algemene reisvoorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door de Brazilië Op Maat aangeboden en met de Brazilië Op Maat overeengekomen pakketreizen en vormen een onlosmakelijk onderdeel daarvan.
 2. Op de reisdiensten die niet met Brazilië Op Maat zijn overeengekomen zijn de voorwaarden van de leverancier van die Reisdienst van toepassing.
 3. Deze voorwaarden, met uitzondering van de reisgarantieregeling als bedoeld in artikel 14, kunnen tevens van toepassing worden verklaard op op zichzelf staande reisdiensten die geen pakketreis vormen. Indien de voorwaarden van toepassing worden verklaard op op zichzelf staande reisdiensten dient dit schriftelijk in het aanbod te worden vastgelegd.
 4. Afwijkingen en aanvullingen op de voorwaarden dienen schriftelijk te worden overeengekomen.
 5. Van deze voorwaarden kan niet ten nadele van de Reiziger worden afgeweken tenzij in deze voorwaarden anders is bepaald.

Artikel 3. Aanbod

 1. De aangeboden reis omvat de diensten en voorzieningen die in de offertes en publicaties van Brazilië Op Maat uitdrukkelijk zijn omschreven.
 2. De inhoud van het aanbod wordt uitsluitend bepaald aan de hand van de door of namens Brazilië Op Maat verstrekte informatie. Informatie in publicaties van een uitvoerend reisdienstverlener zijn geen onderdeel van het aanbod, ongeacht of in het aanbod van Brazilië Op Maat een link is opgenomen naar de informatie en publicaties van de uitvoerend reisdienstverlener.
 3. De vermelde reisduur staat aangegeven in hele dagen, waarbij de dag van vertrek en aankomst als hele dagen worden geteld.
 4. In zijn aanbod vermeldt Brazilië Op Maat de reissom, welke is gebaseerd op prijzen en belastingen, zoals deze bekend waren aan Brazilië Op Maat op de dag van publicatie van het aanbod.
 5. Het aanbod van Brazilië Op Maat is vrijblijvend en kan door Brazilië Op Maat, ook nog na aanvaarding door de reiziger en eventuele bevestiging door Brazilië Op Maat, worden herroepen. Deze herroeping dient zo snel mogelijk, doch vóór 17:00 uur op de eerstvolgende werkdag na de dag van aanvaarding, plaats te vinden onder opgaaf van redenen. Herroeping wegens correctie van fouten in de berekening van de reissom en andere fouten is toegestaan.
 6. Kennelijke fouten en vergissingen in het aanbod binden Brazilië Op Maat niet.

Artikel 4. Informatie door de reiziger

 1. De reiziger verstrekt tijdig voor het sluiten van de reisovereenkomst alle gegevens omtrent hemzelf en de door hem aangemelde reizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de reisovereenkomst. Daartoe behoren in ieder geval de naam (namen) volgens het paspoort, adres(en) en woonplaats(en), (mobiele) telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen).
 2. De reiziger vermeldt bijzonderheden die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis door Brazilië Op Maat omtrent zijn eigen lichamelijke en geestelijke toestand alsmede omtrent de hoedanigheid of de samenstelling van de door hem aangemelde groep reizigers.
 3. Indien de reiziger in zijn informatieplicht tekortschiet, kan dit tot gevolg hebben dat deze reiziger door of namens de Brazilië Op Maat van (verdere) deelname aan de reis wordt uitgesloten. In dat geval worden alle hiermee gemoeide kosten aan de reiziger in rekening gebracht.
 4. De reiziger kan verzoeken om het aanbod te wijzigen. Hieronder vallen ook verzoeken om medische redenen. Brazilië Op Maat is niet verplicht aan een dergelijk verzoek gehoor te geven doch als hij dat doet is de reiziger verplicht de aan de wijziging verbonden kosten te vergoeden.

Artikel 5. Boeking

 1. De reisovereenkomst komt tot stand door de schriftelijke aanvaarding van het aanbod van Brazilië Op Maat.
 2. Brazilië Op Maat bevestigt de reis zo spoedig mogelijk na totstandkoming van de reisovereenkomst, al dan niet samen met een (aanbetalings)factuur. De bevestiging, de factuur de reisbescheiden en alle andere communicatie wordt enkel verstuurd naar de reiziger die de boeking verricht.
 3. De reiziger als bedoeld in artikel 1, lid 6, letter a heeft het recht om tot 17:00 uur op de eerstvolgende werkdag na de totstandkoming van de reisovereenkomst deze zonder opgave van redenen kosteloos te herroepen, tenzij dit recht in de aanbieding is uitgesloten door het gebruik van de term “definitieve boeking”. De reiziger heeft geen herroepingsrecht in geval de reisovereenkomst wordt gesloten binnen 6 weken voor vertrek.
 4. Brazilië Op Maat kan de reisovereenkomst binnen de in de aan­bieding vermelde termijn schriftelijk opzeggen in geval het aantal aanmeldingen kleiner is dan het voorafgaand aan de boeking kenbaar gemaakte vereiste minimum aantal deelnemers.
 5. Indien de reiziger bepaalde voorkeuren voor of bij het aangaan van de reisovereenkomst kenbaar maakt, kunnen er slechts rechten aan worden ontleend voor zover deze voorkeuren als bijzondere wens zijn geaccepteerd via een schriftelijke toezegging van Brazilië Op Maat aan de reiziger dat de voorkeur zal worden ingewilligd. De enkele vermelding als voorkeur op reisbescheiden en boekingsformulieren is hiertoe onvoldoende.
 6. Indien de reiziger uiterlijk bij het aangaan van de reisovereenkomst vereisten aan de reis in verband met de medische gesteldheid of vanwege andere zwaarwegende belangen als ‘vereiste’ kenbaar maakt, geldt dit als een opschortende voorwaarde en dient Brazilië Op Maat deze binnen een redelijke termijn af te wijzen of te bevestigen en zorg te dragen dat hieraan wordt voldaan. Een termijn van 5 werkdagen wordt in ieder geval als redelijk gezien.
 7. Indien er aan de vereisten als bedoeld in lid 6 meerkosten zijn verbonden en deze bekend zijn, doet Brazilië Op Maat de reiziger een nieuw aanbod.
 8. De reiziger die de reis boekt dient meerderjarig te zijn.

Artikel 6. Betalingen

 1. Alle betalingen dienen – in verband met de reisgarantie (zie artikel 14) – te geschieden op bankrekeningen van de Stichting Derdengelden Certo Escrow.
 2. Na ontvangst van de bevestiging van de reis annex factuur dient binnen 14 kalenderdagen een aanbetaling te worden voldaan van 20% van het bedrag voor het landarrangement, doch met een minimum van € 250,-per reiziger. Het bedrag van internationale en binnenlandse vliegtickets dient bij boeking per omgaande in zijn geheel te worden voldaan.
 3. Het restant van de reissom dient uiterlijk 6 weken voor vertrek­datum (of zoveel eerder indien de omstandigheden dat verei­sen) te worden voldaan.
 4. Bij het afsluiten van een reisovereenkomst binnen 6 weken voor vertrekdatum dient de gehele reissom onmiddellijk na ontvangst van de bevestiging van de reis annex factuur te worden voldaan.
 5. De reiziger die niet op het door Brazilië Op Maat vermelde tijd­stip aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan is van rechtswege in verzuim.
 6. In geval van niet tijdige betaling door de reiziger wordt, na aan­maning en na het verstrijken van de in aanmaning gestelde ter­mijnen, de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd en zijn de in artikel 12 genoemde annuleringsgelden verschuldigd. De reeds betaalde gelden worden met de annuleringsgelden verre­kend.
 7. De reiziger, die niet tijdig heeft betaald, is over het verschul­digde bedrag vanaf de datum van verzuim de wettelijke rente verschuldigd. Voorts is hij, na aanmaning, gehouden tot vergoe­ding van de buitengerechtelijke incassokosten van lid 8.
 8. De buitengerechtelijke kosten bedragen maximaal 15% over een reissom tot € 2500; 10% over de daarop volgende € 2500; 5% over de volgende € 5000 en 1% over het meerdere. Brazilië Op Maat kan ten voordele van de reiziger afwijken van genoemde bedragen en percentages.
 9. De reiziger die namens of ten behoeve van een of meer andere reizigers een reisovereenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die daaruit voortvloeien. De andere reizigers zijn ieder voor hun eigen deel aansprakelijk.

Artikel 7. Verhoging reissom

 1. Brazilië Op Maat behoudt zich het recht voor de reissom van reeds aangegane reisovereenkomsten tot 20 kalenderdagen voor vertrek, te verhogen als gevolg van prijswijzigingen in kosten van brandstof of andere energiebronnen, belastingen of vergoedingen van niet direct bij de uitvoering van de reis betrokken derden en/of wisselkoersen. Brazilië Op Maat informeert de reizigers schriftelijk over de verhoging en onderbouwt de verhoging.
 2. Vanaf de datum waarop de volledige reissom volgens de reisovereenkomst betaald moet zijn en ook daadwerkelijk betaald is, zal Brazilië Op Maat, in afwijking van het bepaalde in lid 1, de reissom niet meer verhogen.
 3. Indien de verhoging meer dan 8% van de reissom bedraagt heeft de reiziger het recht de reisovereenkomst te beëindigen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de mededeling van de verhoging van de reissom. In dat geval heeft de reiziger recht op onverwijlde terugbetaling van de reeds betaalde bedragen.
 4. Tegelijk met de mededeling betreffende een prijsverhoging van meer dan 8% stelt Brazilië Op Maat de reiziger een redelijke termijn, waarbinnen de reiziger schriftelijk kenbaar dient te hebben gemaakt of deze de reisovereenkomst wenst te beëindigen, op straffe van verval van dit recht. Wordt de reisovereenkomst niet binnen de gestelde termijn beëindigd, geldt de prijsverhoging als aanvaard.
 5. Indien in geval van een groepsreis een zodanig aantal reizigers van het annuleringsrecht gebruik maakt dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid van Brazilië Op Maat niet meer gevergd kan worden dat hij de reis uitvoert, heeft hij jegens de overige reizigers het recht de met hen gesloten reisovereen­komsten met onmiddellijke ingang op te zeggen.

Artikel 8. Wijziging van de reis

 1. Brazilië Op Maat mag de reis wijzigen wegens gewichtige omstandigheden en doet de reiziger hiervan onverwijld mededeling.
 2. Wanneer het een wijziging betreft op een wezenlijk punt doet, kan de reiziger de wijziging afwijzen. Indien mogelijk zal Brazilië Op Maat zal de reiziger een alternatief aanbod doen, dat naar objectieve maatstaven gelijkwaardig is.
 3. Wanneer het een wijziging betreft op en niet wezenlijk punt kan de reiziger kan de wijziging slechts afwijzen, wanneer deze wijziging voor hem leidt tot een nadeel van meer dan geringe betekenis.
 4. Ingeval van een afwijzing van de wijziging ingevolge lid 2 en 3 kan Brazilië Op Maat de reisovereenkomst opzeggen. De reiziger heeft dan recht op restitutie of kwijtschelding van de reissom. Indien de reis reeds ten dele is genoten vindt restitutie of kwijtschelding naar evenredigheid plaats.
 5. Bij wijziging van de reis op verzoek van de reiziger geldt dat voor de gewijzigde reis de nieuwe reissom van kracht wordt en dat wijzigingskosten van € 25,- per te wijzigen onderdeel in rekening worden gebracht. Tevens zullen eventuele extra kosten in rekening worden gebracht welke Brazilië Op Maat in rekening gebracht krijgt door vervoerders, accommodatieverschaffers en plaatselijke agenten. Bij wijzigingen binnen 3 weken voor vertrek gelden de annuleringsbepalingen van artikel 12.

Artikel 9. Uitvoering van de reis

 1. Brazilië Op Maat verplicht zich tot het uitvoeren van de reis overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de reisovereenkomst redelijkerwijs mocht hebben. De uitvoering van de reis dient mede te worden beoordeeld aan de hand van de stand van de techniek, de beperkingen, de gebruiken en gewoonten die de bijzondere bestemmingen in het reisland met zich meebrengen. Kennelijke fouten of vergissingen in het reisprogramma of andere publicaties binden Brazilië Op Maat niet.
 2. Brazilië Op Maat is niet aansprakelijk voor het niet of slecht uit­voeren van de reisovereenkomst, voor zover de tekortkomingen niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens de Neder­landse wet of in het verkeer in Nederland geldende opvatting voor zijn rekening komen.
 3. Brazilië Op Maat is verplicht de reiziger te informeren over een wijziging in de vertrektijd. Als het gaat om de terugreis van reizi­gers die hebben geboekt voor uitsluitend vervoer en/of van wie het verblijfadres niet bekend is, zal Brazilië Op Maat zich in redelijkheid inspannen om hen te informeren over deze wijzi­ging.
 4. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de reisovereenkomst redelijkerwijs mocht hebben is Brazilië Op Maat naar gelang de omstandig­heden verplicht de reiziger hulp en bijstand te verlenen. Indien de oorzaak aan de reiziger is toe te rekenen, is Brazilië Op Maat slechts tot verlening van hulp en bijstand verplicht voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden gevergd.
 5. De uit de kosten, voortvloeiende uit de onder lid 4 bedoelde hulp en bijstand:
  a. zijn voor rekening van Brazilië Op Maat, indien de tekort­koming in de uitvoering van de reisovereenkomst Brazilië Op Maat is toe te rekenen;
  b zijn voor rekening van de reiziger, indien de oorzaak aan de reiziger is toe te rekenen;
  c. zijn voor rekening van de reiziger en Brazilië Op Maat, elk voor diens eigen schade, indien sprake is van omstandig­heden die noch aan de reiziger noch aan Brazilië Op Maat zijn toe te rekenen (voor Brazilië Op Maat is dat o.a. de extra inzet van menskracht; voor de reiziger zijn dat o.a. extra verblijf- en repatriëringskosten).

Artikel 10. Verplichtingen van de reiziger

 1. De reiziger dient bij vertrek en tijdens de reis in het bezit te zijn van een geldig paspoort en de eventueel vereiste visa alsmede inentings- en vaccinatiebewijzen. Indien de reiziger bij gebrek aan de nodige documenten en bewijzen de reis niet of slechts gedeeltelijk kan maken, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen geheel voor zijn eigen rekening.
 2. De reiziger dient gedurende de reis in het bezit te zijn van een geldige reis-, annulerings- en ziektekostenverzekering en dient desgevraagd een bewijs daarvan te verstrekken aan Brazilië Op Maat.
 3. De reiziger is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Brazilië Op Maat en en/of de uitvoerende reisdienstverleners. De reiziger is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn gedragingen en/of nalatigheid, te beoordelen naar de maatstaf voor het gedrag van een correcte reiziger.
 4. De reiziger dient eventuele schade te vermijden en zo veel mogelijk te beperken.
 5. Voor schade aan gehuurde objecten (appartement/hotel/auto) dient de reiziger desgevraagd ter plaatse een borgsom te vol­doen, bijna altijd door middel van een geldige creditcard, waarop alle schaden en/of vermissingen kunnen worden inge­houden. Deze borgsom wordt ter plaatse terugbetaald indien geen schaden zijn voorgekomen.
 6. De reiziger die hinder of last oplevert, zodanig dat een goede uitvoering van de reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door Brazilië Op Maat van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger.
 7. De reiziger dient zich uiterlijk 24 uur voor vertrek van de terug­reis bij te vergewissen van het exacte tijdstip van vertrek.

Artikel 11. Indeplaatsstelling

 1. De reiziger kan Brazilië Op Maat verzoeken zich te laten vervangen door een ander, mits:
  a. de ander voldoet aan alle aan de reis verbonden voor­waarden; en
  b. het verzoek uiterlijk 7 kalenderdagen vóór vertrek wordt ingediend dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht; en
  c. de voorwaarden van de uitvoerende dienstverleners en andere betrokken partijen zich niet tegen de indeplaatsstelling verzetten.
 2. Indien het verzoek om indeplaatsstelling niet kan worden ingewilligd. Zal Brazilië Op Maat dat met redenen omkleed aan de reiziger meedelen.
 3. Ingeval van indeplaatsstelling zijn de reiziger en degene die hem vervangt hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van (het nog verschuldigde deel van) de reissom, vermeerderd met wijzigingskosten van € 75,- en de extra kosten voor de indeplaatsstelling.

Artikel 12. Annulering

 1. Indien de reiziger de geboekte reis annuleert, zijn de volgende bedragen aan Brazilië Op Maat verschuldigd:
  a. bij annulering tot 8 weken voor vertrek: het aanbetalings­bedrag.
  b. bij annulering tussen 8 en 4 weken voor vertrek: 30% van de reissom voor het landarrangement plus 100% van de prijs van de vliegtickets.
  c. bij annulering tussen 4 en 2 weken voor vertrek: 50% van de reissom voor het landarrangement plus 100% van de prijs van de vliegtickets.
  d. bij annulering vanaf 2 weken voor vertrek, afwezigheid bij vertrek of reisonderbreking: 100% van de volledige reissom (landarrangement en vliegtickets).
 2. Brazilië Op Maat kan van de in lid 1 genoemde bedragen afwij­ken om redenen van redelijkheid en billijkheid, uitsluitend te zijner beoordeling.
 3. Het annuleren van een overeenkomst door één of meer reizi­gers die gezamenlijk een reis hebben geboekt, geldt als annule­ring van alle reisovereenkomsten, zodat door alle reizigers de bedragen, bedoeld in voorgaande leden, moeten worden betaald. Voor de overblijvende reizigers wordt de reissom opnieuw bepaald. Dit kan een meerprijs tot gevolg hebben.
 4. Ongeacht de reden van annulering geldt voor Kerst- Nieuwjaars- en Carnavalsarrangementen in Rio de Janeiro, Salvador, Recife en andere grote steden 100% annuleringskosten.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

 1. Brazilië Op Maat is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het niet goed uitvoeren van de reisovereenkomst, indien en zover de tekortkoming in de uitvoering toe te schrijven is aan de reiziger.
 2. Indien op een in de reisovereenkomst begrepen reisdienst een internationaalverdrag of een Verordening van de EU van toepas­sing is, kan Brazilië Op Maat zich beroepen op een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid die dat verdrag of Verordening aan een reisdienstverlener als zodanig toekent of toestaat.
 3. Brazilië Op Maat is evenmin aansprakelijk indien en voor zover de reiziger zijn schade kan verhalen uit hoofde van een door hem afgesloten verzekering, zoals bijvoorbeeld een ziektekostenverzekering, reisverzekering of annuleringsverzekering.
 4. Indien Brazilië Op Maat jegens de reiziger aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste eenmaal de reissom.
 5. De aansprakelijkheid van Brazilië Op Maat voor schade die de reiziger in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf lijdt, bedraagt ten hoogste eenmaal de reissom.
 6. Onverminderd het bepaalde in dit artikel is de aansprakelijkheid van Brazilië Op Maat voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel van de reiziger tot ten hoogste eenmaal de reissom.

Artikel 14. Reisgarantie

 1. Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Brazilië Op Maat gebruik van STO-reisgarantie op al haar pakketreizen. In geval van faillissement van Brazilië Op Maat zorgt Stichting Take Over (STO) ervoor – afhankelijk in welke fase van de reis de reiziger zich bevindt – dat de reiziger zijn geld terug krijgt, zijn reis kan vervolgen of naar huis kan reizen.
 2. Om de garantstelling als bedoel in lid 1 te kunnen realiseren maakt de STO gebruik van een derdengeldenregeling. De reizi­ger betaalt de reissom niet aan Brazilië Op Maat maar aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow. Certo Escrow, een door de Nederlandsche Bank vrijgestelde betaaldienstverlener, beheert deze stichting.
 3. Wanneer Brazilië Op Maat voor het einde van de reis niet in sur­seance van betaling komt of failliet gaat, wordt de reissom 1 dag na afloop van de reis vrijgegeven aan Brazilië Op Maat.
 4. Mocht Brazilië Op Maat voor het einde van de reis in surseance van betaling terecht komen of failliet gaan dan gaan de reisgel­den naar STO, zodat de reissom niet kan worden opgeëist door schuldeisers. Indien de reis nog niet is aangevangen, ontvangt de reiziger de betaalde reissom terug. Wanneer de reis reeds is aangevangen, zorgt STO ervoor dat de reiziger ófwel het recht­matige deel van de reissom terug krijgt, ófwel dat de reiziger zijn reis af kan maken dan wel naar huis kan terug keren.

Artikel 15. Klachten

 1. Brazilië Op Maat informeert de reiziger vóór de reis over de, in geval van klachten over uitvoering van de reis, ter plaatse te volgen procedure en de contactgegevens van betrokkenen.
 2. De reiziger is verplicht klachten over de uitvoering van de reisovereenkomst zo spoedig mogelijk ter plaatse te melden, zodat direct naar een passende oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet de reiziger zich (in deze volgorde) melden bij de betrokken dienstverlener, de reisleiding ter plaatse of Brazilië Op Maat.
 3. Wanneer de gemelde tekortkoming niet wordt opgeheven en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis, moet deze onverwijld worden gemeld bij Brazilië Op Maat.
 4. Als de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid wordt/werd opgelost, dient de reiziger deze binnen één maand na afloop van de reis schriftelijk en gemotiveerd melden bij Brazilië Op Maat. Brazilië Op Maat zal uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht een inhoudelijke reactie geven. Als de klacht hierna niet naar tevredenheid is opgelost kan de reiziger zich tot uiterlijk één jaar na afloop van de reis tot de bevoegde rechter wenden.
 5. Indien de reiziger niet aan de meldingsplicht en de registratie van de klacht op de door Brazilië Op Maat aangegeven wijze heeft voldaan en de reisdienstverlener of Brazilië Op Maat daardoor niet in de gelegenheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen, kan zijn eventuele recht op schadevergoeding (gedeeltelijk) komen te vervallen.
 6. Op de overeenkomsten, die op basis van deze voorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld, is het Nederlands recht van toepassing, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is.
 7. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen, tenzij op grond van dwingende regels een andere rechter bevoegd is.